جلسات

دیپلوماسی فعال افغانی!

طرح و پیریزی سیاست و دیپلماسی فعال داخلی و خارجی که یکی به دیګر رابطهء بس نزدیک دارند و درین پالیسی  اولویت منافع و مصالح کشور و مردم در نظر ګرفته شده، واقعیتنګر، عملی ومشروع نیز باشد ایجاب وجود بخش از فکتور ها، عوامل، حالات و مشخصات متناسب و مطلوب …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir