صفحه نخست / جهان / آسیا / نگاه گذرا به روابط افغان – روسیه

نگاه گذرا به روابط افغان – روسیه

 

 کشور عزيز ما با روسیه دارای روابط تاریخیی همراه با فراز ونشیب بوده است که قدامت روابط دیپلوماتیک افغانستان با روسیه به سالهای 1700 ویا حتی قبل ازان برمیگردد.

از آنجای که روسیه از لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، ونظامی  یک کشور مقتدردر سطح منطقه است  نمیتوان نقش این کشور را هم بعنوان یک عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد نه تنها در ارتباط به افغانستان بلکه درسطح منطقه نادیده گرفت.

افغانستان بحیث کشورهمجواروهم به لحاظ همکاریهای منطقۀ درطول تاریخ روابط اش را باروسیه حفظ نموده ولو با بعضی فرازوفرودی همراه بوده است.

نخستین هیأت رسمی روسی درزمان شاهرخ تیموری به هرات آمده بود. دردوره های بعدی، برای مثال دردورۀ احمدشاه درانی هیأت رسمی روسی نیزبه هرات آمده بود. دردورۀکه دوست محمد خان حاکم کابل بود، کپتان ویتکویچ برای انجام مذاکرات به کابل آمده بود. برای نخستین باردر سال 1839 دوست محمد خان برای تحکیم مزید سلطه بر کابل وکندهار، و رهایی دوبارۀ پیشاور پایتخت زمستانی افغانستان از نفوذ سیکها، از روسیه تقاضای کمک کرد.

همچنان دردوره امیرشیرعلی خان هیأت استولیتف ازکشور بازدیدنمود.

دردورۀامیرامان الله خان، برای نخستین بارمناسبات دوکشور از سرگرفته شد.

روسیه نخستین کشوری بودکه استقلال کشوررا به رسمیت شناخت.

معاهدۀ صلح که بتاریخ 8 اگست 1919 بین افغانستان وانگلستان به امضاءرسید، مطابق ان افغانها آزادی کامل شانرا در امور داخلی وخارجی بدست آوردند. حتی قبل از این امان الله خان طی نامه ای بتاریخ 7 آپریل 1919 عنوانی ریس جمهوربزرگ روسیه ولادیمیر ایلیچ لینین خوانده، پیشنهاد برقراری مناسبات دیپلماتیک کرده بود وجواب لینین رابتاریخ 27 می مبنی بربرسمیت شناختن “استقلال وآزادی” افغانستان در یافت وبدین ترتیب  گفته شد که بالشویکها، بودن که بحیث اولین کشور موقف آزادی افغانستان را برسمیت شناختند.

امیرامان الله خان به تارخ 21 آپریل 1999 درپیام خودبجانب روسیه مینویسد: جنرال محمد ولی خان سفیرفوق العادۀ افغانستان برای برقراری روابط صمیمانه بین دوکشور کبیروزمینه سازی برای تأمین علایق متقابل به روسیه اعزام گردید.

درپایان ماه آپریل 1919 رییس شورای کمیسیاران یا وزیران مردمی جمهوری فیدارتیف روسیه ولادیمیرلینین وریس کمیتۀ مرکزی اجرایی سراسری روسیه میخاییل کالینین پیام جوابیه ای را عنوانی امیر امان ا لله خان ارسال کردند که در ان تمایل دولت افغانستان در مورد روابط دوستانه با روسیه را استقبال نمودند ومبا دلۀنمایندگی های سیاسی را پیشنهاد کردند.

جون 1919 تاریخ برقراری روابط سیاسی بین افغانستان وروسیه شناخته میشود.

بعد ازیک ونیم سال به تاریخ 28 فبروری سال 1921 قرارداد دوستی که اساس وپایۀ حسن همجواری بین دوکشور را اساس گذاشت، درشهرکابل به امضاءرسید پس از 5 سال یعنی درسال 1926 معاهدۀ بیطرفی وعدم تجاوز متقابل یا معاهدۀ پغمان به امضاءرسید. این معاهده مرحلۀمهمی در توسعۀ روابط دوجانبه وسیاست بیطرفی افغانستان به عنوان سیاست سنتی بشمارمیرود.

در ماه 1929 امیرامان الله خان از مسکو بازدید کرد که با استقبال گرم مقامات شوروی روبرو گردید. طی سفر دوهفتۀ امیرامان الله خان اسناد ومدارکی بسیاری پیرامون توسعۀروابطی فرهنگی واقتصادی میان دوکشور به امضاءرسید.

روزنامه پراودا در سال 1981 نوشت که “افغانستان نخستین کشوری بود که جمهوری شوروی را برسمیت شناخت “

اګرچه دراثر مسئله مجاهدین مسلمان روابط بین افغانستان وشوروی با مشکلی مواجه شده بود، با انهم حکومت امان الله یک پیمان دوستی را با شوروی بتاریخ ۱۳ سیپتیمبیر ۱۹۲۰ امضا کرد. این اولین پیمان بود که بعداز استرداد استقلال افغانستان عقد ګردید وبموجب ان شوروی یک ملیون روبل طلا ۵۰۰۰ تفنک با تجهیزات ، چند طیاره  یک مکتب هوای یګ فابریکه باروت سازی وبعضی کمک های تخنیکی دیګر  به افغانستان بحیث تحفه عرضه کرد.

طی سالهای 1954 تا 1990 در افغانستان بکمک اتحادشوروی 154موئسسه درعرصه های مهم اقتصادی اعمار گردید. درعین زمان جنگ داخلی دهساله درافغانستان با سهمگیری نیروهای متجاوزنظامی شوروی موجب پیامد های غم انگیزبرای افغانستان گردید که از جمله تلفات عظیم بشری واقتصادی را به افغانستان تحمیل کرد. حجم کمکهای اقتصادی روسیه برای افغنستان در این زمان تاکودتای 1978 به بیش از 1265 ملیون دالر میرسد.

سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 2001 بمنزلۀآغاز دورۀجدید مناسبات دوجانبه روسیه وافغانستان جلوه گر شد. روسیه از پروسۀ بن وایجاد دولت انتقالی به ریاست حامد کرزی کاملا پشتیبانی کرد باساس فیصلۀ دولت فدراسیون روسیه نخستین محموله های کمکهای بشری از همان آغاز سقوط رژیم طالبان به کشور فرستاده شد. درجریان سه ماه اول شروع از نوامبر 2001 تا فبروری 2002 به تعداد 54 قطار موترهای باربری حاوی هزار تن کمکهای بشری ، به افغانستان وارد گردید.

کارشناسان روسیه در بازسازی تونل سالنگ شرکت کردند. اززمان تشکیل دولت موقت افغانستان حجم کمکهای بشری روسیه به بیش از 30 ملیون دالرامریکایی رسیده است .

به تاریخ 28 دسامبر 2001 سفارت فدراسیون روسیه درکابل وروز 14 اکتبر 2002 جنرال قونسلگری روسیه درمزار شریف فعالیت مجدد خود را آغاز کردند.

روسیه وافغانستان دیالوگ سایسی در سطح بالارا از سر گرفتند از ماه نوامبر2001  تقریبا سه دیدار مهم بین رئیسان جمهور روسیه وافغانستان یعنی درماه مارچ سال 2002 در مسکو ودرماه اکتوبرسال 2003 درشهر پوتراجای مالیزیا درسامیت، سازمان کنفرانس اسلامی، و تاریخ بیستم جنوری 20011 در مسکو، صورت گرفت ومناسبات میان مقامات وزارت های دفاع وامور خارجه ووزارتهاوموئسسات مختلف دوکشور گسترش پیداکرد.

در ماه مارچ سال 2002 نمایندگان موئسسات مذکورووزیران بخش اقتصادی افغانستان 20 پروتکل ویادداشت همکاری را درزمینۀاستخراج نفت وگازطبیعی ، صنایع، تراستپورت،امور ساختمانی، زراعت وتیلی کمونیکشن امضاءکردند. حجم کل کمکهای روسیه در این زمینه به 79 ملیون دالر رسده است.

در تاریخ 8 اگست سال 2007 وزرای مالیه افغانستان وروسیه موافقت نامۀ را امضاء کردند که دران، روسیه قرضۀ ملیاردها دالریش را( 11.13 ملیارد)  که درزمان شوروی سابق به افغانستان داده شده بود بخشید.

تأسیس شورای کاری روسیه – افغانستان  در سال 2007 ، در چوکات اطاق تجارت فدراسیون روسیه که برای توسعۀ همکاریهای اقتصادی  بین دوکشور صورت گرفت.

بتاریخ 7اکتوبر2009 در پایتخت روسیه مراسم امضای ” موافقت نامه راجع به همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدره ،” بین وزارت مبارزه با مواد مخدره جمهوری اسلامی افغانستان و اداره فدرالی کنترول مواد مخدره فدراسیون روسیه برگذار شد.

موافقت نامه بین الحکومتی در باره مبارزه با قاچاق مواد مخدره – در ماه مارچ سال 2009 در جریان بازدید سرگیی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه از کابل،به امضاءرسید.

میزبانی فیدارتیف روسیه در تاریخ 18/8/2010 از دومین اجلاس چهار جانبۀ منطقۀ که با حضور رئوسای جمهور افغانستان ،پاکستان، تاجکستان ،روسیه وهیئت های بلند رتبه از این کشورها ،درسوچی ، صورت گرفت، نیز نقطۀ مهمی در روابط دو کشور به شمار میرود.

اخیراً حامد کرزی ریس جمهور کشور عزیز ما همراه با تعداد از اراکین دولت و جمعی از تاجران افغان، بنا به دعوت دیمتری مدیدوف در تاریخ 20/ 1/ 2011 به روسیه سفر کرد که قراردادهای درزمینۀ همکاری های اقتصادی ،امنیتی، ،مبارزه با مواد مخدر ، تشویق سکتور خصوصی روسیه برای سرمایه گذاری در افغانستان، باز سازی پروژه هاییکه در دوران اتحاد شوروی در افغانستان سا خته شده بود به امضاء رسید.

در اخیر هم فهرست پروژه هاییکه در گذشته ازسوی اتحاد شوروی پیشین اعمار گردیده است:

 • کارخانه های کود وبرق مزارشریف
 • تأسیسات کارخانه های جنگلک
 • سیلو، آسیاب ونان پزی کابل
 • شاهراه پلخمری- شیرخان بندر
 • شاهراه کابل – پلخمری
 • شاهراه پلخمری – مزارشریف
 • شاهراه قندهار- هرات – تورغندی
 • گالریهای سالنگ
 • تأسیسات ریاست میخانیکی
 • میدان هوای مزارشرف
 • بخشی ازراه کندز –کشم
 • پروژه آبیاری بند سرده غزنی
 • پروژه وادی ننگرهار
 • تخنیکم های اتو میخانیکی کابل ونفت گاز مزار شریف
 • پروژه های تفحصات واستخراج نفت وگازدرمزارشریف، سر پل،شبرغان
 • پروژه اعمار انیستیتوت پل تخنیک کابل
 • فرود گاه های نظامی بگرام وشیندند
 • سیلوی پلخمری
 • کارخانۀ خانه سازی کابل (مکروریانها)
 • شفاخانۀ چهارصدبستر اردو
 • انیستیتوت علوم اجتماعی
 • انستیتیوت پداگوژی
 • شفاخانۀ وزارت داخله
 • ساختمانهای وزارت دفاع
 • حربی پوهنتون
 • سروی میس عینک لوگر
 • پل حیرتان
 • شاهراه هرات – قندهار
 • میدان هوایی کابل
 • تهیۀماستر پلان شهر کابل
 • اعماربندبرق نغلو

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

http://www.20script.ir